1. Eluks vajalike teadmiste saamine

 

Inimesele vajalike teadmiste saamise allikaks Iisraeli aladel on Vana Testament olnud ligi 6000 aastat ja kristlikes maades Piibel – Vana ja Uus Testament vastavalt sellele, kuidas kristlus kohale jõudis. Piiblis kirjapandu on andnud arvukalt õpetatud andekaid inimesi paljudel elualadel. Võime imetleda teaduslikke avastusi, kunsti, muusikat jm, mis selle aja teadmistega inimeste läbi on loodud. Euroopa kultuur on kristlik kultuur.

Piibel annab Iisraeli rahva ajaloo kaudu inimestele õpetuse ja tarkused, kuidas peaks elama inimene, et ära teenida oma Looja soosingut, Jumala õnnistust. Piiblis on kirjas kõik olulised materiaalse ja vaimse maailma seadused, mida inimene peaks järgima, et olla oma Looja vääriline. Piibel annab inimesele põhilised elu seadused, näidates ära vaimse maailma olulise osa inimese elus, elu eesmärgi ja mõtte. Iisraeli rahva ajalugu näitab, kui oluline on järgida Jumala antud seadusi ja millised on tagajärjed, kui seda ei tehta. Iisraeli rahvas sai mitmel korral karistada Jumala seadustest üleastumise pärast ja lõpuks pillutati maailma laiali. Nüüd on Iisraeli riik taas olemas, kuid rahu ei ole, sest veel ei mõisteta seda, mille vastu nad on eksinud. Ometi on Piiblis kõik kirjas.

Tänapäeva kooliharidus valmistab ette ainult töötegijaid tööstuse, põllumajanduse, kaubanduse, teeninduse, riigiasutuste jm jaoks. Kuidas elada nii, et olla terve, suhelda teiste inimestega neile ülekohut tegemata, hoida loodust, korrastada tasakaalu looduses, kasutada säästlikult loodusvarasid, seda tänapäeval koolis ei õpetata. Liberaalne turumajandus laseb kasuahnusel vohada, küsimata, kuidas edasi elada.

Koolides ei ole usuõpetust ega usundiõpetust, enamus lastevanematest ja Riigikogust ei pea seda vajalikuks.

Enamus eesti rahvast on arvamusel, et Jumalat ei ole ja Piibel on aegunud, seda ei mõisteta ega vajata. Viiskümmend aaastat NL ateistlikku koolitust ei ole jäänud mõjuta. Kuid kapitalistlik kasuahnus toimib samal viisil.

Ei ole võimalik teenida kahte Jumalat, mammonat ja Loojat - elu andjat. Need, kes tunnevad Piiblit, peavad aga tunnistama, et neil, kes ei ole tundma õppinud Piiblit, on rohkem kui pool haridust puudu. Maailma vaimsest olemusest ei tea inimesed tänapäeval midagi. Aga vaimse maailma tundmine ja mõistmine annab meile uued võimalused planeedil Maa tasakaalu loomiseks inimese ja looduse vahel ja tasakaalu loomiseks looduses. Jumal annab inimestele võimed, millest nad praegu ei oska undki näha, kui nad võtavad Jeesuse vastu kui oma kuninga ja pattude lunastaja, on vaja läbi teha vaimne uuestisünd ja uskuda, et Jeesus on Issand.

Eesti rahvas kujunes kristlikuks pikka mööda 20. saj alguseks. Paljudes kohtades oli ärkamisi ja Jumala Vaim langes inimestele.

Jumal andis Eestile iseseisvuse imelisel kombel tänu rahva ärkamisele ja palvetele.

Iseseivus tõi kaasa talude eravalduse, rikastumise töökate ja agaramate hulgas, aga ka tõusikluse ja usust taganemise – raha võim pani pea pööritama. Jumal saatis oma prohvetid rahvast manitsema, valitsust ja pastoreid korrale kutsuma, aga nad ei võtnud hoiatusi kuulda.

Eesti Vabariigi vabanemine NL võimu alt 1990. aastal oli sama imeline kui iseseisvuse saamine – laulev revolutsioon ei toimunud iseenesest, vaid Jumala juhtimisel ja Tema kaitse all. Inimesed kiitsid ja tänasid Jumalat, kirikud olid rahvast täis, paljud andsid oma elu Jumalale. Kui olukord normaliseerus, siis hakkas kujunema kapitalistlik ühiskond, kõik asusid raha teenima, ausalt ja ebaausalt, nii kuidas keegi osakas ja suutis, kohanemine nõudis aega. Jumal unustati ja raha sai inimeste Jumalaks - seda asuti teenima.

 

2. Meie tänapäev

 

Tänapäeva inimesed usuvad horoskoope, aga prohvetite ettekuulutusi ei pea nad millekski, kuigi need on täide läinud. Usklikud tunnevad kaasa Iisraeli rahvale, kes on pidanud palju kannatama Hitleri koonduslaagrites ja NL võimu all.

Juudi riigi hävinemine ja juutide laialipillutamine maailma, oli nende usust taganemise tulemus. Nad ei võtnud kuulda prohveteid, hukkasid ja salgasid ära Jeesuse ega ole siiani oma tegusid kahetsenud. Vähestest juutidest on saanud kristlased. Juutide kannatused on Jumala karistus. Ei ole võimalik samaaegselt teenida mammonat ja Jumalat. Iisraeli riik on küll jälle olemas, kuid rahu ei ole, sest Jeesusega seotud kohti kasutatakse mammonateenimiseks, see ei meeldi Jumalale. Iisraelis saabub rahu alles siis, kui juudid võtavad vastu Jeesuse Kristuse kui oma kuninga ja loobuvad mammona teenimisest.

Eestis tuntakse kaasa represseeritutele ja mälestatakse stalinliku ajastu ohvreid, aga ei räägita sellest, et need hirmsad karistused langesid eesti rahva peale, sest rahvas, kirik ja valitsus ei võtnud kuulda prohvetite ettekuulutusi, rahvas ei parandanud meelt, ei palvetanud, vaid naeris prohvetite üle. Soomel oli enne sõda sama oht, aga rahvas võttis prohvetite hoiatust kuulda ja inimesed palvetasid. Soome ei langenud NL võimu alla, Jumal kaitses ja Soome säilitas iseseisvuse.

Meie suur naaber ei ole kaotanud oma võimuiha ja ta teeb kõik selleks, et kadumaläinud riike ja rahvaid uuesti allutada. Selleks on provokatsioonid sobiv vahend.

Peaminister Andrus Ansip tegi kangelasteo - organiseeris pronkssõduri viimise teise kohta, et saavutada rahva poolehoidu valimistel. Eesti rahvale see meeldis ja kõik hääletasid suure rõõmuga A. Ansipi poolt. Vene võimukandjad rõõmustasid ka, sest see teguviis oli provokatsioonide jätkmiseks õli tulle valamine ja Eesti-Vene suhted teravnesid veelgi, algasid majanduslikud piirangud, sajad miljonid on saadud kahju, algasid küberrünnakud. Venemaa juhtivad riigimehed on deklareerinud, et piirilepinguid ei ratifitseerita, sest need alad, kus elavad venelased, kuuluvad sisuliselt Venemaale, provokatsioonid jätkuvad. Eesti ei ole võimeline end ise kaitsma, meie riik on liiga väike, meil puudub oma põllumajandus, ei ole kasu relvadest, kui on nälg.

EL ja NATO kaitsevad meid seni, kuni ei ole veel sõjalist rünnakut. Kui ähvardab sõja puhkemine ühe väikese riigi pärast, ei hakka suurriigid Venemaaga sõdima, sest tänapäeval on sõda suurriikide vahel liiga ohtlik asi.

Piibel ja ajalugu on näidanud, et ainus kindel kaitse on Jumala kaitse. Suur ja vägev Looja, kes on meile elu andnud, on suutnud Piibli andmetel ja ka meie oma kogemuste põhjal meid kaitsta, kuigi inimesed ei taha seda tunnistada.

Parandage meelt, sest Jumal ootab inimeste ärkamist, nende pöördumist Jumala teedele, Jumala tahte ja seaduste täitmist, oma Looja austamist.

Eestimaal palvetatakse ärkamise eest, Pereraadiotes on saated "Eestimaa ärka!". Ärkamine ei saa tulla, sest usklikud järgivad maailma kombeid. Piiblis on kirjas: ärge saage selle maailma sarnaseks. Maailma mõjud on tunginud kirikusse, selleks et tuua noori usu juurde on kirikutesse tulnud tänapäeva mürgeldav muusika, džäss, rokk, hevirok jm, ülistamiseks sobib ameerikalik muusika, kus kiidetakse ja tänatakse Jumalat, kristliku raadio noortesaated on tänapäeva nooruse vaimus, kus valitseb noorte tänavaargoo koos inglisekeelsete sõnade ja repliikidega. Tänapäeva pastorite koolitus ei ole piisav: nad ei mõista Piiblit küllaldaselt ega praeguse olukorra tõsidust, neil puudub eetikaõpetus. Nende kõnemaneer jätab mõnikord soovida, muusika valitakse inimese, mitte Jumala soovi kohaselt. Enamikul tänapäeva heliloojatest puudub jumalik inspiratsioon. Ärkamine ei saa tulla enne, kui inimesed on loobunud maailma jõleduste järgimisest, vastu võtnud Jeesuse oma kuningaks ja loobunud mammona kui jumala teenimisest.

Eesti olukord on praegu samasugune kui enne Teist Maailmasõda. Kui pärast vabanemist NL võimu alt paljud pöördusid Jumala poole, kiitsid ja tänasid Jumalat, siis nüüd on enamus selle unustanud, otsitakse võimalust, kuidas rohkem raha teenida – mammonast on saanud jumal, inimestel ei ole aega, ei ole aega abivajajat aidata ega üksildast külastada. Inimene ei näe enam teist inimest enda kõrval, ta näeb teises inimeses ainult kasusaamise võimalust.

Kui eesti rahvas prohvetite Kaarepi ja Reitsi üleskutseid omaks ei võta, siis kordub sama, mis tõi meile 50 aastat võõra võimu all kannatamist. Ainus kindel kaitse Eestimaale on Jumal ja Tema ei saa meid kaitsta, kui me Jumalariiki, Tema tahet ja seadusi vastu ei võta.